Açık cezaevine ayrılma ile ilgili notlarım

Musa Baykal

Musa Baykal

E-Posta :

 DOĞRUDAN AÇIK CEZAEVİNE AYRILACAK HÜKÜMLÜLER

Doğrudan açık kuruma alınacak hükümlüler, terör suçluları örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olanlar, adli para cezası hapis cezasına çevrilenler 2004 sayılı icra iflas kanunu uyarınca tazyik hapsine tabi tutulanlar cezaları doğrudan açık kurumlarda yerine getirilir.

Yukarıdaki durumdaki hükümlüleri doğrudan açık cezaevine gönderme yetkisi ağır ceza savcılıkları veya mülhakat savcılıklarındadır.Savcılık eğer o yerde açık cezaevi varsa doğrudan gönderir yoksa bakanlıkça belirlenen listedeki açık kurumlardan birine gönderilmesine karar verir.

Hükümlüye bu durumda infaza başlaması için çağrı belgesi gönderilir. Hükümlü süresinde gelirse kalacağı açık cezaevi belirlenir ve kendisine açık cezaevine göndermeye tutanağı tebliğ edildikten sonra cezasını çekeceği açık cezaevine teslim olması için 10 gün süre verilir. Mahkum bu süre içerisinde açık cezaevine teslim olmazsa hakkında yakalama kararı çıkarılır. Yakalanırsa açık cezaevine gönderilir. Eğer hükümlü bu durumda yakalandığı zaman il sınırları içinde açık kurum bulunmadığı takdirde bakanlığın belirlediği açık kuruma gönderilmek üzere bulunduğu yer kapalı kuruma teslim edilir.İşlemleri tamamlandıktan sonra en kısa süre içerisinde açık cezaevine gönderilir. Yangın doğal afet ve hastalık gibi seyahat engeli oluşturabilecek bir sebeple bu süreyi uyamayanlar Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla açık cezaevine gönderilir.

KAPALI CEZAEVİNDEN AÇIK CEZAEVİNE AYRILACAK HÜKÜMLÜLER 

22 02 2017 tarihli değişiklik ile cezaları 10 yıldan az olanlar bir ayını, 10 yıldan yukarı olanlar ise onda birini kurumlarda infaz edip iyi halli olan ve koşullu salıverilme tarihine 7 yıl veya daha az süre kalanlar, açık kurumlara ayrılabilir.

5237 sayılı TCK’nın 142 maddesindeki hırsızlık 148 ,149 da ki yağma ,188 uyuşturucu ticareti 190 maddesindeki Uyuşturucu içmek suçundan mahkum olanlar ,koşullu salıverilme tarihine 5 yıldan az süre kalması halinde açık cezaevine ayrılabilir.( 765 sayılı eski TCK muadili 403, 404 ,491 3/4 492 ,493, 494 ,495, 496 ,497 ,498, 499 aynı hükümler uygulanır)

5237 sayılı TCK nın 102 ve 103 maddesindeki cinsel istismar ile eşe karşı işlenen 82/1-d nitelikli cinayet, 86/3 nitelikli yaralama ve 96/2-b eziyet suçunun nitelikli hallerinde maddelerinden mahkum olanlar ile adli suçlardan hükümlü olup yabancı uyrukluların koşullu salıverilme tarihine kadar üç yıldan az suresi kalanlar açık cezaevine ayrılabilirler. (765 sayılı TCK muadili md 414,41 6/1, 418 /1 ile eşe karşı işlenen 449/1, 456 ve 457/1 aynı hükümler uygulanır)

4959 sayılı topluma kazandırmak Kanunu ve 4422 sayılı çıkar amaçlı suç örgütleri mücadele kanunun 14 maddesi ile 5237 sayılı kanunun örgüt suçundan etkin pişmanlık düzenleyen 221 maddesinden yaralananlar koşullu salıverilme suresinin iki yıldan az süre kalması halinde açık cezaevine çıkabilir.

Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması halinde açık cezaevine ayrılır…

Birden fazla cezanın toplanarak infazı halinde açık kuruma ayrılmada esas alınacak suç; koşullu salıverilme tarihine en az surenin arandığı suçtur.

AÇIK CEZAEVİNE AYRILAMAYACAK HÜKÜMLÜLER 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar, 
Haklarında ikinci kez tekerrür hükmü uygulananlar( Gerekçeli kararda yazar),

5275 sayılı ceza infaz yasasının 44.maddesinde yer alan, hücreye koyma disiplin cezası uygulananlar haklarında iyi hal kararı verilmiş olsa bile hücre cezasından itibaren bir yıl geçmediği sürece açık cezaevine ayrılamazlar.

Koşullu salıverilme kararı geri alınanların geri alınan cezalar tamamı kapalı cezaevine geçirilir.

Denetimli serbestlik tedbirinin ihlali sonucunda koşullu salıverilme tarihine kadar olan süresinin tamamı kapalı cezaevinde geçirilir.
Çocuk eğitimi evleri hariç kapalı kurumlardan firar edenler ile açık cezaevinden ikinci kez firar etmiş olanların firar tarihinden önce kesinleşmiş olan cezaları ve koşullu salıverilme tarihine kadar kesinleşerek infazına başlanacak olan cezalarının tamamı kapalı kurumlarda infaz edilir.Diğer cezalar yönetmelikte aranan koşulların bulunması halinde açık kurumlarda infaz edilebilir

Hükümlü olup da kapalı cezaevinde kalan fakat başka suçtan dolayı hakkında CMK 100 maddesi uyarınca tutuklama kararı verilenler ile yaş,sağlık durumu bedensel ve zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları idare ve gözlem kurulu kararıyla saptananlar bu durumları devam ettiği sürece açık kurumları ayrılamaz.

Kapalı kurumdan açık kuruma ayrılması için hükümlü talepte bulunur. Koşulları taşıyorsa kurum idare ve gözlem kurulu tarafından açık cezaevine ayrılma karar verilir. Koşulları taşımıyorsa talebin reddine dair karar gerekçesiyle birlikte mahkuma tebliğ edilir.

Cezaevi idare ve gözlem kurulu eğer, açık cezaevine ayrılma kararı verirse mahkumun bakanlığın açık cezaevindekilerden seçim yapar ve ceza evinin bağlı bulunduğu savcılık eğer şartları taşıdığı ne karar verirse bağlı olduğu ağır ceza yargı çevresinde açık cezaevi varsa o kurumdan birine yoksa kapasite göz önünde bulundurularak hükümlünün talep ettiği bakanlığın belirlediği listedeki açık cezaevine gönderilmesine karar verilir.
Kadınlar ve yabancılar için bakanlığın belirlediği listedeki açık kurumlardan birine gönderilmesine karar verilir.

Açık cezaevine ayrılma hakkına sahip olduğu halde iradesi dışında açık kuruma ayrılamayanlar veya aynı nedenle kapalı kurmak gelir gönderilen iyi halli hükümlüler 5275 sayılı Ceza İnfaz yasasının 95 ve 105 /A maddesindeki sağladığı izin ve denetimli serbestlik haklarından yararlanabilir.

Hükümlünün talebi olmasa bile şartları taşıyorsa idare ve gözlem kurulu vereceği açığa ayırma kararı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı hükümlüyü resen açık kuruma gönderir.

AÇIK CEZAEVİ KURUMLARI ARASI NAKİL

Hükümlü bulunduğu açık cezaevinden başka bir açık cezaevine naklini isteyebilir bunun için nakil giderlerini peşini öderse gitmek istediği en az üç kurumu tercih eder. Dosyası bakanlığa gönderilir bakanlık talepte bulunulan açık ceza evinin kapasitesine ve hükümlünün daha önce aldığı disiplin cezası nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı kurumlardan olup olmadığına bakar ve buna göre karar verir.

Hak ederek tahliyesine veya koşullu salıverilmesine ya da cezanın kalan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazını 5 aydan az süre kalan hükümlülerin başka açık kurumları nakil talepleri cumhuriyet başsavcısı tarafından reddedilir.
.
Açık ceza evinden başka açık cezaevine nakledilen hükümlüler eğitim-öğretim güvenlik veya hastalık gibi zorunlu nedenler dışında nakledilen edildikleri kurumlarda en az bir yıl kalmak zorundadırlar.Çocuklar bakımından bu süre altı ay olarak uygulanır.

Kapalı kurumlardan açık kurumlara ayrılan hükümlülere bakımından 1 yıl ve altı aylık süre şartı uygulanmaz.

Aynı ağır ceza merkezi yargı çevresinde bulunan açık kurumlar arasındaki nakilleri Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı karar verir.

Bakanlık kurum kapasitesinin açılması ihtiyaç güvenlik yangın doğal afet veya hastalık gibi zorunlu hallerde açık kurumlar arasında resen yani kendiliğinden nakil yapabilir.

KAPALI KURUMA İADE 

Açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlü hakkında 5271 sayılı CMK'nın 100 üncü maddesi uyarınca tutuklama kararı verilirse,
Firar ederlerse,
Kınamadan başka bir disiplin cezası alıp disiplin cezası kesinleşirse,
Doğrudan açık kurumlara gönderilenler hariç olmak üzere yaş sağlık durumu bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacak olanlar,
Iş temin edildiği halde çalışmayanlar veya iş düzenine uyum sağlayamayanlar,

Kapalı cezaevine iade edilir ve karar derhal infaz hakimliğine gönderilir.

Kurum düzeni,hükümlünün güvenliği asayiş ve düzenini sağlamak için hükümlünün disiplin cezası beklenmeden tedbiren kapalı cezaevine gönderilmesine ,yönetim tarafından karar verilebilir.

Hükümlünün infaz edilen cezası dışında başka bir suçtan hakkında mahkumiyet kararı verilmişse bu cezaları toplandıktan sonra koşullu salıverilme lerine ( kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılma hakkına yeterlilik süreleri ile ilgili ) belirtilen surelerden daha fazla kaldığı tespit edilenler ile şartları tutmadığı halde açık Kurumu ayrıldığı anlaşılanlar kurum yönetim kurulu kararı ile kapalı kuruma iade edilir.

YENİDEN AÇIK KURUMA AYRILMA

Açık kurumda cezası infaz edilmekte iken firar Sucu harici kanama dışında disiplin cezası verilmesi suretiyle kapalı kuruma iade edilenler disiplin cezasının kaldırılma tarihinden itibaren diğer şartları uyduğu takdirde açık Kurumu ayrılabilir.

Açık kurumdan ilk kez firar edip yakalanan hücreye koyma disiplin cezası verilerek kapalı Kurumu iade edilen hükümlüler disiplin cezasının kaldırılmasından itibaren diğer şartlara uyduğu ve bir daha ısrar etmeyeceğim değerlendirildiği takdirde açık kuruma ayrılabilir açık kurumdan ikinci kez firar eden hükümlüler ise firar tarihinden önce kesinleşmiş olan bütün cezaları ve koşullu salıverilme tarihine kadar kesinleşecek infazına başlanacak olan cezaların tamamı Kapalı Cezaevi'nde çektikten sonra açık cezaevine dönebilir.

Yaş sağlık durumu bedensel ve zihinsel yetenekleri bakımından veya güvenlik nedeniyle kapalı kuruma gönderilen hükümlüler 6 ay geçtikten sonra şartlara uymazsa halinde yeniden açık kuruma ayrılabilir.
01 07 2016 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından( 5275 sayılı kanunun geçici 6 maddesi uyarınca istisnaya tutulan suçlardan hükümlü olanlar hariç cinayet uyuşturucu terör örgütü cinsel suç ve benzeri) 5 yıldan az hapis cezasının infazı için kapalı cezaevine alınan hükümlüler en geç 3 gün içerisinde yapılacak ilk gözlem sonucu iyi halli oldukları tespit edildiği takdirde kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılma kararı açıklamaları uyarınca açık kurumu ayrılabilir.


İzlenme: 724 Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR

ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

MUĞLA - HAVA DURUMU

MUGLA

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ

Ziyaretçi Sayacı

Bugün:
0 hit, 0 ziyaretçi, 0 ziyaret
Bu hafta:
36 hit, 18 ziyaretçi, 18 ziyaret
Bu ay:
346 hit, 65 ziyaretçi, 77 ziyaret
Toplam:
111065 hit, 28417 ziyaretçi, 38444 ziyaret